Meeskond

EMSA igapäevast tegevust korraldab juhatus, mille tööd juhib esimees. Juhatusele pandud ülesannete täitmiseks võetakse sekretariaati tööle palgalised töötajad.

Volikogu valib juhatuse liikmed, kontrollib ja hindab juhatuse tegevust, kinnitab eelarve ja majandusaasta aruande.

Volikogu tööd kontrollib ja hindab üldkoosolek, mille moodustavad ametiühinguliikmete poolt valitud esindajad. Üldkoosolek valib juhatuse esimehe ning revidendid, püstitab ametiühingu pikaajalised eesmärgid ja kinnitab tegevuskava, vajadusel muudab põhikirja.