Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing ühendab üle 3000 meremehe, sadama- ja hotellitöötaja. EMSA asutati ML „Estonia“ katastroofist pääsenud meremeeste ning nende töökaaslaste eestvedamisel 1995. aasta 7. juunil.

Vaata rohkem Liitu meiega ITF Eestis

ASUTATUD

1995

LIIKMEID

3000+

TEGEVUSSUUNDI

4

KOLLEKTIIVLEPINGUID

25

Uudised

8.10.2020

ML Nord Santiago kinnipidamine Muugal

ML Nord Santiago kinnipidamine Muugal Täna, 08.10.2020 pidas Veeteede Ameti laevade järelevalve inspektor kinni Filipiinide lipu all sõitva laeva Nord Santiago Laev saabus Muuga sadamasse 04 oktoobril. Järgmisel päeval külastas laeva Rahvusvahelise Transporditöötajate Föderatsiooni (ITF) inspektor Jaanus Kuiv. Kontrolli käigus selgus, et kuus filipiinlasest meremeest on laeval juba 12 maist 2019 ning nende 10-kuulised meretöölepingud […]

24.09.2020

Muutus EMSA toetuste kord

Muutus EMSA toetuste kord Eilsel, 23.09.2020 EMSA volikogu koosolekul kiideti heaks uus toetuste maksmise kord, mis jõustus viivitamatult, kuid mille peamine sisuline muutus – õigus toetustele tekib alles pärast 6 kuud liige olemist ja liikmemaksu tasumist – kehtib pärast 23.juulit 2020 liikmeks astunud töötajatele. Enne seda liikmeks võetud töötajatele rakendatakse viimati 2020.a aprillis täiendatud toetuste […]

23.09.2020

EMSA: Olukord turismisektoris on endiselt lahendust oodates muutunud kriitiliseks

EMSA: Olukord turismisektoris on endiselt lahendust oodates muutunud kriitiliseks Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing PRESSITEADE 23.september 2020 Meremehed: Olukord turismisektoris on endiselt lahendust oodates muutunud kriitiliseks Tänasel Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu (EMSA) volikogul võeti vastu pöördumine Vabariigi Valitsuse poole seoses kavandatavate suurkoondamistega Tallinki reisiparvlaevadel ja hotellides. Pöördumises palutakse Vabariigi Valitsusel leida kiire lahendus suurettevõtte AS Tallink […]

22.09.2020

EMSA kooskõlastas Tallinki koondamiskava vähendatud määras

EMSA kooskõlastas Tallinki koondamiskava vähendatud määras Tallinki poolt EMSA-le 3.septembril esitatud täiendava 1150 laevapereliikme töökoha koondamise teadetele järgnenud läbirääkimistel jõuti eile, 21.septembril kompromissile. Pingelistel läbirääkmistel, mis toimusid viiel korral, nõustus juhtkond vähendama koondatavate töökohtade arvu peaaegu 1/4 võrra, mis võimaldab tööd jätkata 270 töötajal enam võrreldes algselt planeerituga. Varasem kokkulepe koondatavate töötajate töökohtade taasloomisel tööle […]

Meist

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing ühendab üle 3000 meremehe, sadama- ja hotellitöötaja. Enam kui pooled meie liikmetest töötavad Tallinki opereeritavatel reisilaevadel või selle ettevõttega seotud kaldateenistustes. Umbes 500 liiget on tööl välislipu all sõitvatel kaubalaevadel, ülejäänud muudes laevandusettevõtetes ning sadamates.

Vaata rohkem

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

EAKL: Töötajad eriolukorras
16.03.2020

Hädaolukorra seaduse alusel on 12.märstil 2020 Vabariigi Valitsus oma korraldusega nr 76 seoses COVID-19 viiruse levikuga välja kuulutanud Eestis eriolukorra. Eriolukord riigis võimaldab Vabariigi Valitsusel teha kiireid otsuseid viiruse leviku piiramiseks ja kõigil tuleb neist juhinduda. Korralduse alusel sätestatkse liikumisvabaduse piirangud ja eesmärk on vältida inimeste kogunemisi. Avalikud kogunemised on kõik kuni 01.05.2020 keelatud.

TLS ei reguleeri olukorda, kuidas peaksid töötaja ja tööandja eriolukorra kehtestamisel käituma. Eelkõige tuleks lähtuda sellest, et inimeste haigestumist vältida. Kuivõrd töötajad teevad väga erinevaid töid ja väga erinevates valdkondades, siis tuleb tööandjatel koos töötajatega väga kiiresti reageerida, et leida kõigile parim lahendus.

Kaugtöö

Kõik töötajad, kes saavad tööülesandeid täita kodus, võiksid tööandja korraldusel jätkata töötamist kodus. Kodus töötamise eest tuleb töötajale maksta töötasu.

Töövõimetusleht

Kui töötaja on töövõimetuslehel, siis tasub töövõimetushüvitist neljandast kaheksanda päevani tööandja ja alates üheksandast päevast Haigekassa. Lisainfo: haigekassa.ee

Tööseisak

TLS § 35 järgi kui töötaja ei ole haige ja ta on valmis tööd tegema, kuid tööandja talle tööd anda ei saa, siis on TLS § 35 järgi tegemist n.ö. tööseisakuga ja tööandja peab tööseisaku aja eest maksma töötajale keskmist töötasu. Kindlasti peaks tööseisak olema fikseeritud töötajatele arusaadaval viisil (vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) ja töötajad peaksid teadma mis kuupäevast, mis kuupäevani on tegemist tööseisakuga. TLS § 35 järgi tuleb tööseisaku aja eest tasuda töötajale keskmist töötasu.

Töötasu vähendamine mõistliku ulatuseni töö mitteandmisel

TLS § 37 järgi võib tööandja ühepoolselt töötaja töötasu vähendada kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul. Töötasu saab vähendada kuni töötasu alammäärani. Enne töötasu vähendamist tuleb töötajaid informeerida ja töötajatega/usaldusisikuga konsulteerida.  Töötajad, kes ei nõustu töötasu vähendamisega, võivad töölt lahkuda § 37 alusel. Töölepingu lõppemine § 37 alusel annab õiguse saada Töötukassast töötuskindlustushüvitist.

Töötasu maksmine, kui töötaja ei saa enda isikust tuleneval põhjusel tööd teha

TLS § 38 kohaselt peab tööandja maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tuleneval põhjusel. Seda sätet on siiani tõlgendatud selliselt, et töötaja peab saama keskmist tasu, kui peab tööajast tegema mingeid vältimatud toiminguid, näiteks olema arsti juures või matusel vms. TLS § 38 eeldab tööandja teavitamist ja tööandja luba. Seega tuleb tööandjaga kokku leppida § 38 rakendamises. Kokkulepe peaks olema vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis.

 

Korraline puhkus

Kui puhkuste ajakava on juba koostatud ja tööandja poolt kinnitatud on töötajal õigus jääda puhkusele puhkuste ajakavas märgitud ajal. Puhkuste ajakavas määratud puhkuse kasutamise aja muutmiseks  tuleb saavutada kokkulepe töötajaga. Tööandja ei saa sundida töötajaid võtma korralist puhkust ka siis kui puhkuste ajakava pole veel koostataud. Korralise puhkuse kasutamise aeg tuleb töötajaga kokku leppida ja puhkuse aja eest tuleb tasuda puhkusetasu.

 

Palgata puhkus

Tööandja ei saa ühepoolselt saata töötajaid tasustamata puhkusele. Töötaja tasustama puhkusele saatmine eeldab töötaja nõusolekut. Tasustamata puhkuse periood ja töötaja nõusolek tuleks vormistada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 

Töölepingu muutmine

Töölepingu pooled võivad töölepingu punkte muuta. Töölepingu muutmine eeldab mõlema poole nõusolekut ja kindlasti peaks eriolukorrast tingitud muudatused olema ajutised. Töölepingu muudatus tuleks vormistada mõlema poole allkirjaga ja töötaja peaks kindlasti saama enda eksemplari muudatusest.

 

Koondamine

TLS § 89 alusel on tööandjal õigus tööleping üles öelda koondamise tõttu, kui tööandja hinnangul ei ole töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu enam võimalik. Koondamise korral peab tööandja koondamisest töötajale ette teatama olenevalt töösuhte kestusest 15-90 kalendripäeva (või etteteatamise aja hüvitama rahaliselt). Töölepingu lõppemisel tuleb maksta hüvitist ühe kuu keskmise kuupalga suuruses summas. Töötajad, kes on töötanud tööandja juures üle 5 aasta saavad lisahüvitist veel Töötukassast. Töötajad peavad kindlasti ka endale saama ühe eksemplari töölepingu ülesütlemise avaldusest. Pärast töölepingu lõppemist saavad töötuks jäänud töötajad töötuskindlustushüvitist Töötukassalt.

 

Kuivõrd töötajad teevad väga erinevaid töid ja väga erinevates valdkondades, siis tuleb tööandjatel koos töötajatega väga kiiresti reageerida, et leida kõigile parim lahendus. Töötajatel tuleb seejuures meeles pidada:

 

  1. Ükski töötaja ei pea allkirjastama omal soovil lahkumise avaldust või lahkuma töölt poolte kokkuleppel, sest siis ei saa ta töötuskindlustushüvitist töötukassast.
  2. Enne kui anda allkiri tööandja poolt pakutud dokumendile, peab töötaja aru saama, millised on allkirjastamisest tulenevad tagajärjed.
  3. Töölepingu lõppemisel võiks töötaja kontrollida, kas tööandja poolt tehtud kanne töötamise registrisse on õige. Töötamise registri kandeid näeb sisenedes ID-kaardiga Tolli – ja maksuameti lehele. Töötamise registri kanded on olulised, sest neid kasutavad muuhulgas Töötukassa ja Haigekassa.
  4. Ametiühingusse kuuluv töötaja saab alati abi ja nõu enda ametiühingust.

 

Koostas Nelli Loomets

16.03.2020

Ühest küljest on kaamerate kasutamine ja privaatsuse puudumine internetiajastul justkui loomulik, kuid teisalt on privaatsus siiski hindamatult tähtis. Selle kuritarvitamine, nii tahtlik kui tahtmatu, võib halvasti mõjuda nii tööandjale kui –võtjale.

Vaadates teemat lähemalt kerkib seaduses esile kolm märksõna –eesmärgipärasus, informeeritus ja minimaalsus. Loe edasi siit.

Vastavalt seadusele tuleb 23. ja 31. detsembril kõikide töötajate tööpäeva lühendada kolme tunni võrra ja tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest.

24., 25., 26. detsember ning 1. jaanuar on riigipühad, mis on reeglina töötajate jaoks vabad päevad, teatas tööinspektsioon. Riigipühal töötavatele inimestele peab tööandja maksma selle aja eest kahekordset töötasu. Loe edasi siit.

Kiiker

EMSA ajaleht „Kiiker“ ilmub alates 2007.aastast eesmärgiga tuua informatsiooni liikmeteni, kel pole võimalik saada infot arvuti vahendusel või kes eelistaksid lugeda meie tegevusest endale sobival ajal ja kohas. “Kiikrit” toimetab EMSA sekretariaat oma jõududega. Kaastööd, tagasiside ning ettepanekud ajalehe sisu ja välimuse osas on alati oodatud. Samuti, kui Sul on soov jagada mingit teavet suure hulga meremeestega, kirjuta hannes.roosaar@emsa.ee või helista 6 116 391.

Vaata viimast numbrit