Põhikiri

1.1. Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing on iseseisev omaalgatuslik ja vabatahtlik töötajate ühendus. Organisatsiooni nime võib lühendada EMSA ning tõlkida inglise keelde Estonian Seamen’s Independent Union.

1.2. Ühingu asukoht on Tallinn.

1.3. Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing on asutatud 7. juunil 1995.a Tallinnas EMSA asutamiskoosoleku poolt. EMSA on 1940. aastal loodud Eesti Meremeeste Kutseühingu tegevuse jätkaja Eestis.

1.4. EMSA ja tema osakonnad juhinduvad oma tegevuses rahvusvahelistest õigusnormidest, Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja tegevuskavast.

2.1. Oma tegevuse kõikides aspektides toetub EMSA rahvusvahelise ametiühinguliikumise üldtunnustatud põhimõtetele

2.2. EMSA eesmärgid:
2.2.1. töötajate organiseerimine ja nende tööalaste, majanduslike ja sotsiaalsete huvide kaitsmine ja esindamine tööandjate, tööandjate ühenduste ning riigiasutuste ees, töövaidlusorganites ja kohtus;
2.2.2. liikmete kvalifikatsiooni väärtustamisele kaasaaitamine;
2.2.3. tööohutuse ja töötervishoiu tingimuste parandamine;
2.2.4. liikmete sotsiaalmajandusliku olukorra parandamisele kaasaaitamine;
2.2.5. aktiivse koostöö arendamine teiste ametiühingute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kelle eesmärgid ühtivad EMSA omadega;
2.2.6. liikmete vaba aja sisustamise organiseerimine ja parandamine.

2.3. Oma eesmärkide saavutamiseks on EMSA-l õigus:
2.3.1. pidada läbirääkimisi, sõlmida kollektiivlepinguid ja jälgida nende täitmist;
2.3.2. esitada omapoolseid ettepanekuid tööandjatele töötingimuste, tööohutuse, töökaitse jms. parandamiseks;
2.3.3. kontrollida osakondades seadusandlusest kinnipidamist EMSA liikmete töö- ja olmetingimuste osas;
2.3.4. kaasata eksperte, audiitoreid, riiklikke lepitajaid või pöörduda töövaidlusorganitesse EMSA ja tööandjate esindajate vahel lahendust mitteleidnud küsimustes;
2.3.5. töötada välja tegevuskava oma lähimate eesmärkide realiseerimiseks;
2.3.6. esitada arvamusi õigusaktide kohta asjaomastele isikutele ja riigiasutustele ning teha seadusandlikku initsiatiivi õigust omavatele isikutele ja organitele ettepanekuid õigusaktide väljatöötamiseks, vastuvõtmiseks, muutmiseks või tühistamiseks;
2.3.7. esindada oma liikmeid tööalaste, sotsiaalsete ja majanduslike huvide kaitsel;
2.3.8. korraldada ühisüritusi, koolitusi, anda välja ja levitada trükiseid;
2.3.9. luua kontakte ja teha koostööd teiste ametiühingute ja ametiühinguliste ühendustega;
2.3.10. korraldada aktsioone ja streike;
2.3.11. moodustada fonde, asutada juriidilisi isikuid ja osaleda nende tegevuses;
2.3.12. osaleda rahvusvahelises ametiühingutöös
2.3.13. koordineerida liikmete koostööd ühtsustunde ja üksteise austamise põhimõttel;
2.3.14. anda nõu õigusalastes, töö- palga- ja sotsiaalküsimustes;
2.3.15. soetada, hallata ja võõrandada vara;
2.3.16. liituda organisatsioonidega, kes esindavad EMSA liikmete huve;
2.3.17. arendada muud tegevust, mis ei ole vastuolus käesoleva põhikirja ja Eesti Vabariigi õigusaktidega;

3.1. EMSA sõlmib tööandjate või nende ühendustega kollektiivlepinguid.

3.2. EMSA ja tööandjate või nende ühenduste vahel peetavate läbirääkimiste tarvis moodustatakse juhatuse otsusel ühingupoolne läbirääkimiste meeskond. Läbirääkimiste tulemusel sündinud kokkulepe kirjutatakse alla juhatuse liikme poolt tingimusel, et üle poolte osakondadest, keda kokkulepe puudutab, on selle poolt.

3.3. EMSA osakonna usaldusisik võib sõlmida kollektiivlepinguid EMSA nimel volikirja alusel. Kokkulepe kirjutatakse alla usaldusisiku poolt tingimusel, et liikmete enamus, keda kokkulepe puudutab on selle poolt. Osakonna usaldusisiku poolt sõlmitava kollektiivlepinguga ei või halvendada töötajate õigusi, mis on sätestatud EMSA läbirääkimiste meeskonna poolt sõlmitud haru- või ettevõttetasandi kollektiivlepingus.

3.4. Kõik sõlmitavad kollektiivlepingud peavad enne allakirjutamist saama juhatuse kinnituse.

4.1. EMSA liikmeks saab olla:
4.1.1. füüsiline isik, kes töötab või on töötanud merendusega seotud ametikohal või kes õpib kutse- või kõrgkoolis merendusega seotud eriala või ametiühing, kes toetab käesolevas põhikirjas loetletud eesmärke ja EMSA tegevust ning kelle liikmed kohustuvad järgima käesolevat põhikirja, kui;
4.1.2. isik on Eesti Vabariigi kodanik või omab alalist elamis- ja tööluba Eesti Vabariigis või on registreeritud Eesti Ametiühingute registris ja;
4.1.3. isik on avaldanud soovi kuuluda EMSA-sse ja täidab EMSA liikmelisusega kaasnevaid põhikirjalisi kohustusi.

4.2. Liikmeks astuda soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele. Juriidilise isikuna tegutsev ametiühing peab oma avalduses märkima ühingu nime, asukoha, liikmete arvu, ametiühingu struktuuri, moodustatud juhtimisorganite nimetused ja nendesse valitud inimeste nimed.

4.3. Liikme vastuvõtmise otsustab juhatus avaldusele esitamisele järgneval juhatuse koosolekul. EMSA liikmeks vastu võetud füüsiline isik kantakse liikmete nimekirja pärast juhatuse otsuse tegemist ning liikmeks soovija loetakse EMSA liikmeks avalduses märgitud kuupäevast, kui juhatus pole otsustanud teisiti. Põhikirjalised õigused laienevad talle pärast kahe kuu liikmemaksu laekumist.

4.4. EMSA füüsilise isiku liikmemaksu suuruseks on 1% töötasust. Juriidilisest isikust ametiühingu liikmemaksu suuruse kinnitab volikogu. Liikmemaksu tasutakse kord kuus. Liige, kes tegutseb muudel alustel kui tööleping võib tasuda liikmemaksu kord kolme kuu jooksul.

4.4.1. Mittetöötavate pensionäride või kutse- või kõrgkoolis õppivate mittetöötavate liikmete liikmemaksu suuruseks on 12€ aastas. Juhatusel on õigus tähtajaliselt peatada käesoleva sätte alusel ette nähtud liikmemaksu maksmise kohustus või vähendada selle määra liikme põhjendatud avalduse alusel.

4.5. Ühingu liikmetele, kes osalevad toetus- ja kindlustusfondides, võib volikogu kehtestada täiendava liikmemaksu kuni 0,5% töötasust.

4.6.Liikmemaksude kogumist ja liikmete arvestuse pidamist korraldab juhatus.

4.7. Üldjuhul ei saa EMSA liikmeks olla sõja-, sport-, huvi- ja kalalaevade meremehed. Erandkorras EMSA liikmestaatuse saamise küsimuse otsustab volikogu.

4.8. Ühingu liikmel on õigus EMSA-st välja astuda, esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse. Välja astuda sooviv juriidilise isikuna tegutsev ametiühing lisab avaldusele liikmesorganisatsiooni vastavaid volitusi omava organi protokolli ja/või otsuse. Avaldus tuleb juhatuse poolt läbi vaadata avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul. Liige loetakse EMSA-st väljaastunuks avalduses näidatud kuupäevast.

4.9. Liikme väljaarvamine võib toimuda alljärgnevate asjaolude esinemisel:
4.9.1. liige ei ole tasunud kolme kuu jooksul liikmemaksu ja ei ole teavitanud juhatust mõjuvatest põhjustest liikmemaksu mittetasumise osas;
4.9.2. liige ei täida EMSA juhtorganite poolt vastuvõetud otsuseid või käeolevat põhikirja;
4.9.3. liige on kahjustanud EMSA mainet olulisel määral.

4.10. EMSA-st väljaarvamise otsustab juhatus. Juhatuse otsusest liikme väljaarvamise kohta ja selle põhjustest teatatakse liikmele viivitamatult ning kirjalikult.

4.11. EMSA-st väljaastunud või väljaarvatud liikmel ei ole õigust EMSA varale ja liikmemaksu talle ei tagastata.

4.12. EMSA-st väljaastunud või väljaarvatud liige võib uuesti liikmeks astuda aasta möödudes tema väljaastumisest või väljaarvamisest.

4.13. Juhatuse otsuse peale liikmeks vastuvõtmisest keeldumise või EMSA-st väljaarvamise kohta võib edasi kaevata volikogule või/ja üldkoosolekule. Üldkoosoleku otsus on lõplik.

4.14. EMSA liikmel on õigus:
4.14.1. saada abi töötasu, puhkuse, tööaja, tervislike ja ohutute, töötingimuste ning tööõiguse tagamiseks;
4.14.2. saada kaitset EMSA ja tööandjate või tööandjate ühenduste vahel sõlmitavate kollektiivlepingute kaudu oma töösuhetest lähtuvatele huvidele;
4.14.3. saada informatsiooni oma töösuhetest lähtuvate huvide esindamiseks ja kaitsmiseks;
4.14.4. saada õigusabi töö- ja sotsiaalvaldkonda puudutavates küsimustes ja vajadusel esindamist töövaidluskomisjonis ja/või kohtus;
4.14.5. saada informatsiooni EMSA tegevuse ja finantsmajandusliku seisu kohta;
4.14.6. saada materiaalset abi töötuse ja streigi puhul vastavalt EMSA võimalustele;
4.14.7. valida ja olla valitud EMSA juhtorganitesse ning usaldusisikuks;
4.14.8. võtta osa EMSA juhtimisorganite ja töörühmade tööst;
4.14.9. osaleda EMSA poolt organiseeritavatel üritustel ja koolitustel;
4.14.10. kasutada põhikirjast tulenevaid teisi õiguseid.

4.15. EMSA liikmel on kohustus:
4.15.1. osaleda EMSA tegevuses ja teha teiste EMSA liikmetega koostööd oma esindajate ja juhtorganite kaudu;
4.15.2. tasuda liikmemaksu määratud korras ja suuruses;
4.15.3. täita käesolevat põhikirja, üldkoosoleku, volikogu ja juhatuse ning oma osakonna üldkoosoleku otsuseid ja olla solidaarne teiste EMSA liikmetega töövõitluses;
4.15.4. jälgida oma töövaldkonna kutse-eetikat.

4.16. Kohustusest tasuda liikmemaksu on vabastatud liige, kelle töösuhe on peatatud kauemaks kui kolm kuud või kes on töötu või teenib aega Eesti Vabariigi kaitsejõududes.

5.1. EMSA kõrgeim organ on üldkoosolek, mis toimub üks kord nelja aasta jooksul.

5.2. Üldkoosoleku delegaat ja tema valimise kord:
5.2.1. Iga EMSA osakond ja juriidilisest isikust liige valib üldkoosolekule ühe esindaja ehk delegaadi;
5.2.2. Osakonnas või ametiühingus, kus on rohkem kui 25 liiget valitakse iga järgneva 25 liikme kohta üks delegaat lisaks;
5.2.3. üksikliikmed valivad üldkoosolekule ühe delegaadi;
5.2.4. kui üksikliikmeid on rohkem kui viiskümmend valitakse iga järgneva 25 liikme kohta üks delegaat lisaks.
5.2.5. üksikliikmete hulgast delegaadi valimise korraldab juhatus;
5.2.6. igal delegaadil on üldkoosolekul üks hääl.

5.3. Üldkoosolek on korraline ja erakorraline.

5.4. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku volikogu, teatades üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra hiljemalt kolm kuud enne selle toimumist.

5.5. EMSA osakonnad ja juriidilisest isikust liikmed nimetavad oma delegaadid üldkoosolekule vähemalt üks kuu enne üldkoosoleku algust.

5.6. Erakorraline üldkoosolek tuleb kokku volikogu, juhatuse, revidendi või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel, milles näidatakse ära üldkoosoleku kokkukutsumise põhjus. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt üks kuu enne üldkoosolekut. Kui juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

5.7. Erakorralisele üldkoosolekule nimetavad EMSA osakonnad ja juriidilisest isikust liikmed oma esindajad vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku algust.

5.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal osaleb üle poole üldkoosoleku delegaatidest.

5.9. Kui üldkoosolek ei ole punktis 5.8. sätestatu kohaselt otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosolek sama päevakorra arutamiseks. Teistkordselt kogunemisel on üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul osalenud delegaatide arvust, kuid üksnes juhul kui üldkoosolekul osaleb vähemalt viis delegaati.

5.10. Üldkoosoleku pädevuses on:
5.10.1. EMSA esimehe valimine
5.10.2. EMSA tegevuskava vastuvõtmine;
5.10.3. hinnangu andmine eelmise üldkoosoleku otsuste ning tegevuskava täitmise kohta;
5.10.4. EMSA finantsmajandusliku tegevuse revideerimise tulemuste läbiarutamine ja hinnangu andmine finantsmajandusliku olukorra kohta;
5.10.5. volikogu moodustamise korra ja esindusnormi kindlaks määramine, lähtudes ametiühingu liikmete arvust;
5.10.6. täiendavate volikogu liikmete valimine;
5.10.7. EMSA revidentide valimine;
5.10.8. muude üldkoosoleku päevakorda võetud küsimuste arutamine.

5.11. Üldkoosoleku ainupädevuses on:
5.11.1. EMSA põhikirja vastuvõtmine, täiendamine ning muutmine;
5.11.2. EMSA ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustamine ning varade saatuse otsustamine

5.12. Erakorralisel üldkoosolekul arutatakse ainult neid küsimusi, milleks erakorraline üldkoosolek kokku kutsuti.

5.13. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud delegaatidest.

5.14. Üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvates küsimustes on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud delegaatidest.

6.1. Üldkoosoleku vahelistel aegadel on EMSA kõrgemaks juhtimisorganiks volikogu. Volikogu täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjas sätestatud pädevuse piires.

6.2. Volikogu moodustavad osakondade usaldusisikud, üldkoosoleku poolt määratud esindusnormi alusel osakondade ja juriidilisest isikust liikmete poolt nimetatud esindajad ja üldkoosoleku poolt valitud täiendavad liikmed. Üldkoosolekute vahelisel ajal korrigeeritakse volikogu koosseisu osakondadelt saadud teabe alusel.

6.3. EMSA osakonnad ja juriidilisest isikust liikmed nimetatavad oma esindajad volikogu moodustamiseks vastavalt üldkoosoleku otsusele vähemalt üks nädal enne üldkoosolekujärgse volikogu esimese koosoleku toimumist. Iga osakond nimetab lisaks vähemalt ühe asendusesindaja.

6.4. Volikogu liikmed valivad endi hulgast volikogu esimehe, kes juhib volikogu tööd.

6.5. Volikogu koosolekud toimuvad mitte harvemini kui kolm korda aastas. Volikogu koosoleku kutsub kokku juhatus, teatades volikogu liikmetele volikogu toimumise aja ja päevakorra vähemalt kaks nädalat enne volikogu toimumist.

6.6. Volikogu erakorralise koosoleku kutsub kokku juhatus, revident või vähemalt 1/20 EMSA liikmetest, näidates kirjalikus kutses ära erakorralise koosoleku kokkukutsumise põhjuse. Volikogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja päevakord tehakse volikogu liikmetele teatavaks vähemalt seitse päeva enne volikogu erakorralist koosolekut.

Kui juhatus ei kutsu kokku volikogu erakorralist koosolekut, teevad seda erakorralise koosoleku kokkukutsumist taotlenud EMSA liikmed käesoleva põhikirja punktis 6.6. toodud korras.

6.7. Volikogu on otsustusvõimeline, kui sellel osalevad vähemalt pooled volikogu liikmetest.

6.8. Kui Volikogu ei ole punktis 6.7. kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub volikogu esimees kolme nädala jooksul kokku uue volikogu sama päevakorraga. Uus volikogu on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata koosolekul osalenud volikogu liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui volikogu koosolekul osaleb vähemalt kaks volikogu liiget.

6.9. Volikogu pädevuses on:
6.9.1. EMSA esimehe valimine kooskõlas punktis 9.5. sätestatuga esimehe volituste ennetähtaegsel lõppemisel. Valitud esimees täidab oma ülesandeid kuni EMSA üldkoosolekuni;
6.9.2. volikogu esimehe valimine ja tagasikutsumine;
6.9.3. juhatuse liikmete arvu määramine ja juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
6.9.4. usaldusisiku valimise korra kehtestamine;
6.9.5. juhatuse liikmete töötasu suuruse kindlaksmääramine ja töö tasustamise korra kinnitamine;
6.9.6. EMSA tegevuse aruande kuulamine ja arutamine;
6.9.7. EMSA raamatupidamise aastaaruande ja EMSA eelarve kinnitamine;
6.9.8. EMSA tegevuskava täitmise jälgimine;
6.9.9. EMSA üldkoosoleku kokkukutsumine ja üldkoosoleku päevakorra ettevalmistamine;
6.9.10. Juhatuse poolt ettevalmistatud materjalide ja EMSA esimehe kandidaatide nimekirja kinnitamine ja esitamine üldkoosolekule;
6.9.11. toetus- või kindlustusfondide moodustamise otsustamine ning EMSA-väliste fondide töös osalemise otsustamine;
6.9.12. Fondide ja varade kasutamise korra otsustamine;
6.9.13. ühingu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine;
6.9.14. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EMSA esindaja määramine;
6.9.15. Kollektiivvaidluste korral sellega kaasnevate erakorraliste kulutuste tegemise otsustamine;
6.9.16. EMSA esimehe ja vajadusel aseesimehega ametilepingute sõlmimine;
6.9.17. osakonna moodustamise kinnitamine;
6.9.18. sektsioonide moodustamise otsustamine vastavalt liikmete tegevusaladele või sotsiaalsele tunnusele ja sektsioonide pädevuse määramine;
6.9.19. Juriidilisest isikust ametiühingu liikmemaksu suuruse kinnitamine.

6.10. Volikogu otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt pooled koosolekul osalenud volikogu liikmetest.

6.11. EMSA esimehe valimisel ja eelarve vahendite jaotust puudutavates küsimustes on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 volikogu koosolekul osalenud volikogu liikmetest.

6.12. EMSA juhatuse moodustamine:
6.12.1. volikogu valib juhatuse EMSA liikmete poolt nimetatud esindajatest. EMSA esimees on juhatuse liige;
6.12.2. EMSA liikmel on õigus esitada volikogule EMSA juhatuse liikmekandidaat vähemalt nädal enne volikogu toimumist. Liikmekandidaadid osalevad volikogu koosolekul valimise ajal;
6.12.3. Juhatuse liikmeks osutuvad valituks enim hääli saanud kandidaadid;
6.12.4. Kui juhatuse liikmeks valitakse volikogu liige, saab tema asemel volikogu liikmeks vastava EMSA osakonna või juriidilisest isikust liikme poolt nimetatud asendusesindaja;
6.12.5. Volikogu võib juhatuse liiget välja arvatud EMSA esimees juhatusest tagasi kutsuda enne volituste tähtaja lõppu järgmistel juhtudel;
· Juhatuse liikme kohustuste rikkumine;
· Juhatuse liikme kirjalik avaldus;
· Muu mõjuv põhjus.
6.12.6. Tagasikutsutud juhatuse liikme asemele või juhatuse liikmete arvu suurendamise korral valitakse vajadusel uus juhatuse liige, järgides punktides 6.13.2, 6.13.3 ja 6.13.7 sätestatut.
6.12.7. Uue juhatuse liikme võib erandina kinnitada volikogu lihthäälteenamusega ilma valimisi korraldamata, kui kandidaatide arv ei ületa täitmata juhatuse liikme kohtade arvu.

6.13. Volikogul on õigus otsustada EMSA tegevust puudutavaid kõiki küsimusi, v.a. küsimused, mis on üldkoosoleku ainupädevuses.

6.14. Erakorralisel volikogul arutatakse ainult neid küsimusi, milleks erakorraline volikogu kokku kutsuti.

7.1. EMSA tööd juhib ja korraldab üldkoosoleku ja volikogu koosolekute vahelisel ajal juhatus.

7.2. Juhatus lähtub oma tegevuses üldkoosoleku ja volikogu otsustest ja käesolevast põhikirjast.

7.3. Juhatus omab volitusi järgmise üldkoosoleku järgse volikoguni.

7.4. Juhatusel on minimaalselt peale esimehe neli liiget. Kui juhatuse liikmete arv langeb alla nimetatud liikmete arvu, kutsub volikogu esimees kokku erakorralise volikogu, kes valib juhatuse väljalangenud liikmete asemele uued liikmed.

7.5. Juhatuse liikmed valitakse esimesel üldkoosoleku järgsel volikogul.

7.6. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast aseesimehe.

7.7. EMSA-t võib kõigis õigustoimingutes esindada esimees või aseesimees üksinda, teised juhatuse liikmed ühiselt.

7.8. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, üldjuhul kord kuus.

7.9. Juhatuse koosoleku kutsub kokku EMSA esimees. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

7.10. Kui juhatus ei ole punktis 7.9. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub EMSA esimees kahe nädala jooksul kokku uue juhatuse sama päevakorraga. Kui juhatus ei ole kolmel korral järjest punktis 7.9. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub volikogu esimees kokku erakorralise volikogu.

7.11. Juhatus:
7.11.1. juhib ja esindab EMSA-t;
7.11.2. otsustab volikogu istungi kokkukutsumise;
7.11.3. käsutab EMSA vara ja rahalisi vahendeid vastavalt kinnitatud eelarvele. Tehingute tegemiseks, millega kaasneb kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine, on vajalik eelnev volikogu nõusolek.
7.11.4. sõlmib ja lõpetab töölepinguid ühingu palgaliste töötajatega;
7.11.5. otsustab streigi väljakuulutamise EMSA nimel;
7.11.6. annab oma tegevusest aru volikogule ja üldkoosolekule;
7.11.7. koostab EMSA majandusaasta aruande, millele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed, tegevusaruande ja eelarve ning esitab need volikogule kinnitamiseks;
7.11.8. otsustab erakorraliste kulutuste tegemise volikogu poolt kinnitatud eelarve piires;
7.11.9. otsustab toetuste suurused ja maksmise tingimused;
7.11.10. otsustab liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise;
7.11.11. määrab esindajad ning moodustab delegatsioone EMSA ühekordseks või regulaarseks esindamiseks, läbirääkimisteks ja lepingute sõlmimiseks, määrab kindlaks nende ülesanded ja volitused;
7.11.12. Jälgib ja kontrollib EMSA põhikirja, tegevuskava, juhtorganite otsuste ning EMSA-ga sõlmitud lepingute täitmist;
7.11.13. Lahendab muid EMSA põhikirja ja tegevuskava täitmise ning liikmete õiguste ja huvide kaitsmisega seotud küsimusi.

7.12. Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata.
7.12.1. Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata (elektroonilise hääletamise korraldamiseks) saadab EMSA esimees juhatuse liikmetele otsuse projekti ja määrab kirjaliku vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm päeva ja pikem kui seitse päeva. Otsuse projektile peab olema lisatud seletuskiri ja põhjendus, miks on otstarbekas otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata.
7.12.2. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse eelnõu poolt hääletab vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse liikmed, kes ei saada määratud tähtajaks kirjalikku vastust, loetakse otsuse eelnõule vastu hääletanuks.
7.12.3. Hääletamistulemused koos vastuvõetud otsusega teeb EMSA esimees teatavaks juhatuse liikmetele hiljemalt järgmisel päeval pärast määratud kirjaliku vastamise tähtaja möödumist.

7.13. Juhatuse liikme õigused ja kohustused:
7.13.1. EMSA juhatuse liige osaleb aktiivselt juhatuse töös, teeb koostööd teiste juhatuse liikmetega ning edastab neile töösse puutuvat teavet;
7.13.2. Juhatuse liige ei avalda teavet, mis on talle edastatud selgelt konfidentsiaalsena;
7.13.3; Juhatuse liige konsulteerib EMSA osakondadega ja informeerib neid regulaarselt juhatuse tööst.

7.14. Juhatuse liikme vastutus.
7.14.1. Juhatuse liikmed vastutavad solidaarselt kahju eest, mida nad süüliselt tekitasid EMSA-le seaduse või käesoleva põhikirja nõuete rikkumisega, oma kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega.
7.14.2. Kui juhatuse liige ei täida oma kohustusi, on juhatusel õigus teha volikogule ettepanek tema tagasikutsumiseks;

8.1. Volikogu esimehe valib volikogu.

8.2. Volikogu esimees omab volitusi järgmise üldkoosoleku järgse volikoguni.

8.3. Volikogu esimees:
8.3.1. korraldab volikogu koosolekute ettevalmistamist;
8.3.2. kutsub kokku volikogu;
8.3.3. juhatab volikogu istungit;
8.3.4. võtab hääleõiguseta osa juhatuse koosolekust;
8.3.5. omab õigust esindada volikogu;
8.3.6. annab oma tegevusest aru volikogule;
8.3.7. annab volikogu tegevusest aru üldkoosolekule.

9.1. EMSA esimehe valib üldkoosolek. EMSA aseesimehe valib juhatus.

9.2. EMSA esimees ja aseesimees omavad volitusi järgmise üldkoosoleku järgse volikoguni.

9.3. EMSA esimees:
9.3.1. korraldab EMSA tööd vastavalt käesolevale põhikirjale ning üldkoosoleku, volikogu ja juhatuse otsustele;
9.3.2. kutsub kokku EMSA juhatuse ja juhatab juhatuse koosolekuid;
9.3.3. omab volitusi tegutseda EMSA nimel, esindab EMSA-t ja annab volitusi;
9.3.4. käsutab kooskõlas põhikirjaga EMSA vara kinnitatud eelarve ja EMSA juhtimisorganite poolt antud volituste piires, avab ja sulgeb arveldusarveid;
9.3.5. sõlmib EMSA nimel lepinguid;
9.3.6. võtab tööle ja vabastab töölt palgalisi töötajaid ning juhib ja kontrollib palgaliste töötajate tööd;
9.3.7. korraldab liikmete ja tasutud liikmemaksude arvestust;
9.3.8. annab oma tegevusest aru EMSA juhatusele;
9.3.9. annab juhatuse tegevusest aru volikogule ja üldkoosolekule.

9.4. EMSA esimehe kohustusi täidab ja õiguseid kannab esimehe äraolekul aseesimees.

9.5. EMSA esimehe valimine
9.5.1. EMSA esimehe kandidaadil peab olema vähemalt kolme osakonna kirjalik toetus. Kandidaadid esitatakse EMSA volikogule;
9.5.2. Volikogu esitab üldkoosolekule EMSA esimehe kandidaatide nimekirja;
9.5.3. Üldkoosolek valib esitatud kandidaatide hulgast EMSA esimehe üldjuhul salajasel hääletusel. Valituks osutub kandidaat, kes saab rohkem kui poolte hääletamises osalenute toetuse (vähemalt 50% pluss 1 hääl);
9.5.4. Kui esimeses valimisvoorus ei osutu valituks ükski kandidaat, korraldatakse valimiste teine voor, kuhu pääsevad kaks esimeses voorus enim hääli saanud kandidaati. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt antakse enim hääli.
9.5.5. Kui teises valimisvoorus jagunevad hääled võrdselt korraldatakse kordushääletus. Kui hääled jagunevad ka siis võrdselt, määratakse esimees liisuheitmisega;
9.5.6. EMSA esimehega sõlmib lepingu volikogu esimees;
9.5.7. EMSA esimehe volituste ennetähtaegsel lõppemisel valib volikogu käesolevas punktis fikseeritud sätetest lähtudes uue esimehe, kes täidab oma ülesandeid kuni üldkoosolekuni.

9.6. EMSA esimehe volitused lõpevad ennetähtaegselt:
9.6.1. esimehe avalduse alusel;
9.6.2. esimehe tagasikutsumisel erakorralisel üldkoosolekul (volikogul) tema kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral organisatsiooni juhtida;
9.6.3. esimehe pikaajalise suutmatuse korral täita oma ülesandeid või surma korral.

10.1. Osakond (Laev) on EMSA väikseim struktuuriüksus, mille võivad moodustada vähemalt kolm ühes laevas või äriühingus või muus juriidilises isikus (edaspidi “ettevõttes”) töötavat EMSA liiget, kes esitavad osakonna moodustamise taotluse volikogule kinnitamiseks. Osakonna õigus ja kohustus on kaitsta laevas (ettevõttes) töötavate EMSA liikmete tööalaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid huvisid.

10.2. Osakonna kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete koosolek.

10.3. Liikmete koosolekul valitakse usaldusisik, volikogu poolt sätestatud korra alusel. Usaldusisiku volituste aja otsustab liikmete koosolek.

10.4. Usaldusisik juhib osakonna tegevust ja esindab osakonna liikmeid laeva (ettevõtte) tasandil. Usaldusisik on volikogu liige.

10.5. Korraline liikmete koosolek toimub vähemalt kord aastas. Liikmete koosolek võib vajadusel toimuda ettevõtte struktuurist või töökorraldusest lähtuvalt mitmes osas.

10.6. Liikmete koosoleku kutsub kokku usaldusisik.

10.7. Liikmete koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või on esindatud üle poole osakonda moodustavatest liikmetest.

10.8. Kui liikmete koosolek ei ole punktis 10.7. kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub usaldusisik nelja nädala jooksul kokku uue liikmete koosoleku sama päevakorraga. Uus liikmete koosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata koosolekul osalenud liikmete või esindajate arvust, kuid üksnes juhul, kui koosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

10.9. Usaldusisik teatab EMSA juhatusele vähemalt kolm päeva varem liikmete koosoleku toimumise aja ja koha ning teadaoleva päevakorra.

10.10. Liikmete koosoleku pädevus:
10.10.1. kuulab ja arutab usaldusisiku aruannet ning teeb selle kohta otsuse;
10.10.2. kuulab ja arutab informatsiooni EMSA tegevusest;
10.10.3. valib osakonna tööd juhtiva usaldusisiku, täiendavad liikmed EMSA volikogusse
10.10.4. otsustab osakonna rahade kasutamise;
10.10.5. otsustab osakonna asutamise;
10.10.6. otsustab osakonna tegevuse lõpetamise vajaduse.

10.11. Erakorralisel liikmete koosolekul arutatakse ainult neid küsimusi, milleks erakorraline liikmete koosolek kokku kutsuti.

10.12. Liikmete koosolek lähtub otsustamisel käesolevast põhikirjast ja EMSA juhtimisorganite otsustest.

10.13. Liikmete koosolek võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

10.14. Liikmete koosoleku otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või esindajatest;

10.15. Osakonna tegevuse lõpetamise vajaduse otsustamise poolt peavad hääletama kõik osakonda moodustavad liikmed.

10.16. Osakonna usaldusisik valitakse osakonnas töötavate EMSA liikmete poolt ja hulgast ning ta esindab liikmeid valitud esindajana Ametiühingute seaduse mõttes osakonna tasandil ja nimel.

10.17. Usaldusisiku õigused ja kohustused tulenevad usaldusisiku seadusest, kollektiivlepingu seadusest, ametiühingute seadusest, Eesti Vabariigi teistest õigusaktidest, samuti käesolevast põhikirjast, EMSA üldkoosoleku, volikogu ja juhatuse ning liikmete koosoleku otsustest.

11.1. EMSA tööd korraldatakse peaesindusest, kus resideerub EMSA juhatus ja sekretariaat.

11.2. Sekretariaat koosneb esimehest, aseesimehest (valitavad ametikohad) ja töötajatest (mittevalitavad palgalised ametikohad).

11.3. EMSA sekretariaat on EMSA alaline täitevorgan, mis valmistab ette EMSA dokumentide ja organite otsuste eelnõud, korraldab liikmete koostööd ning EMSA põhikirja, tegevuskava ja organite otsuste täitmist.

12.1. EMSA finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks valib üldkoosolek kaks revidenti.

12.2. EMSA revidendiks ei saa valida EMSA sekretariaadi töötajat.

12.3. EMSA finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks on revidentidel õigus tutvuda EMSA raamatupidamisdokumentatsiooniga ning sada oma tööks vajalikku teavet EMSA sekretariaadi töötajatelt ja juhatuse liikmetelt. Samuti on revidentidel õigus saada vajalikku teavet EMSA vara haldamist korraldavatelt EMSA esindajatelt.

12.4. Revidendid kontrollivad EMSA finantsmajanduslikku tegevust vähemalt iga majandusaasta lõppedes ning teavitavad kontrolli tulemustest EMSA volikogu.

13.1. EMSA vara moodustub:
13.1.1. Liikmemaksudest;
13.1.2. annetustest ja eraldistest;
13.1.3. põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate ürituste korraldamisest;
13.1.4. muudest seadusega lubatud laekumistest.

13.2. EMSA osakonna vara kasutab ja käsutab osakonna usaldusisik osakonna eelarve alusel.

13.3. EMSA lõpetamisel jaotatakse allesjäänud vara vastavalt üldkoosoleku otsusele.