Toetused

Töötu toetust maksame liikmele, kes on liikmemaksu tasunud vähemalt 2 kuud (alates 23.07.2020 liikmeks astunud liikmed vähemalt 6 kuud) ja kelle töösuhe lõppes temast mitteoleneval põhjusel. Töötu toetust ei saa EMSA liige, kelle töösuhte lõpetamise põhjuseks on töölepingu tingimuste rikkumine või töölepingu korraline ülesütlemine töötaja poolt.

Toetust saab taotleda EMSA liige isikliku avaldusega alatest kolmandast töötuna oldud kalendrikuust. Toetust makstakse 1 kord kuus, 2 kuu jooksul, Töötukassa tõendi alusel. Iga kahe liikmeksoldud kalendriaasta eest pikeneb toetuse saamise õigus 1 kuu võrra maksimaalselt 6 kuuni. Toetuse saamise õigus kehtib ühe kalendriaasta jooksul töötuks jäämise hetkest.

Kui taotleja on olnud ka varem EMSA liige, kuid liikmelisus on vahepeal katkenud, siis eelnevat ametiühingustaaži toetuse maksmisel ei arvestata.

Erandlikke asjaolusid arvestades on EMSA juhatusel õigus teha erandeid töötu toetuse arvestamise korrast.

Töötu toetuse arvestamine

Toetus arvutatakse taotleja viimase kuue kuu keskmise töötasu alusel, võttes arvestuse aluseks 6 kuu liikmemaksude summa vahetult töötuks jäämisele eelnenud perioodil. (6 kuu liikmemaksud jagatakse 6-ga ja korrutatakse 100-ga) ja seda ka juhul, kui taotleja on maksnud liikmemaksu vähem kui 6 kuud.

Töötu toetuse määr ühes kuus on 20% eelpool näidatud viisil arvestatud keskmisest töötasust. Toetusest peetakse kinni tulumaks.

UUS! (23.09.2020) EMSA liige, kes on saanud õiguse jääda vanaduspensionile või kes on jäänud väljatöötatud aastate pensionile ning kelle töösuhe lõppes temast mitteoleneval põhjusel makstakse ühekordset toetust EMSA juhatuse poolt määratud suuruses.

Alates 2018.a. sügissemestrist saab Eesti Mereakadeemias õppiv EMSA liige isikliku avalduse alusel taodelda igakuise väljamakse alusel toimivat õppetoetust (stipendiumit) juhul, kui on täidetud alljärgnevad tingimused :

 1. vähemalt üks tema vanematest on olnud EMSA liige vähemalt 12 eelnevat kalendrikuud tagasiulatuvalt toetusavalduse esitamise kuupäevast;
 2. avaldaja õpib esimese astme kõrgharidusõppes ( vastab bakalaureuseõppe tasemele) laevaohvitseri kutsega lõppeval õppekaval;
 3. avaldaja on läbinud esimese semestri ilma õppevõlgnevusteta ja õpib statsionaarses õppes ilma põhjuseta puudumisteta;

Õppetoetuse avaldusi rahuldab EMSA juhatus, mis toimub üldjuhul kord kuus.

Õppetoetuse suurus on 75 eurot kuus ja seda makstakse kogu statsionaarse õppe nominaalse õppeaja jooksul. Esimene väljamakse toimub avaldaja poolt osundatud pangakontole alates EMSA juhatusele järgnevast kalendrikuust hiljemalt 15. kuupäevaks.

EMSA juhatusel on õigus peatada või lõpetada kõnesoleva õppetoetuse maksmine alljärgnevatel juhtudel :

 • toetuse saaja ei ole kõrvaldanud õppevõlgnevust hiljemalt vastavale eksamisessioonile järgnenud semestri jooksul;
 • toetuse saajal esineb korduvalt põhjuseta puudumisi õppetööst;
 • toetuse saaja saab hakkama tulevasele meremehele ebaväärika ja/või ühiskonnaohtliku teoga;
 • toetuse saaja vanem või saaja arvatakse välja EMSA liikmeskonnast;

Vastavalt EMSA juhatuse otsusele võib olla toetuse saajal  kohustus tagastada EMSA makstud toetus täies ulatuses juhtudel, kui ta eksmatrikuleeritakse enne õppekava täies mahus läbimist ja õppeasutuse lõputunnistuse väljastamist, v.a. temast mitteolenevatel põhjustel.

Sa oled raskustes ja soovid ametiühingult rahalist abi? Loe, mis juhtumitel me saame aidata.

Lae alla toetusavalduse vorm ja toimeta see EMSA-le kas usaldusisiku kaudu või e-postiga info@emsa.ee. Hiljemalt järgmisel juhatuse koosolekul arutame toetuse võimalusi. Sagedamini esinevate abivajaduste puhul nagu lapse sünd ja lähedase surm, võib abi jõuda Sinuni juba paari päevaga.

NB! Toetused on maksustatavad tulumaksuga, mille EMSA tasub Maksu- ja Tolliametile lisaks abivajajale väljamakstud toetussummale. Maksu- ja Tolliameti poolt eeltäidetud tuludeklaratsiooni vaadates näed EMSA-lt saadud toetust oma sissetulekute hulgas. Lisakohustusi abi saajale sellest ei teki.

UUS!

Alates 23.juulist 2020 liikmeks astuvatele töötajatele rakendatakse uut EMSA toetuste maksmise korda, mille kohaselt tekib õigus toetust saada mitte 2 vaid 6 kuud pärast liikmeks astumist ja liikmemaksu tasumist.

 

Eriolukorra põhjustatavate majandusraskuste ning oodatava töötute hulga kasvu tõttu liikmete hulgas tegi EMSA 07.04.2020 juhatus üksmeelse otsusega kaks ajutist muudatust toetuste maksmises:

 

 • Maksimaalne töötutoetuse määr on  200 eurot kuus, millest arvestatakse maha seaduses ettenähtud maksud. 
  Maksimaalseks töötutoetuse maksmise perioodiks jääb 6 kuud.

 

 • Seoses töötutoetuste arvu eeldatavalt olulise kasvuga ja juhatuse otsusega 09.juunist, ei kuulu pikaajalise haigustoetuse avaldused suure tõenäosusega rahuldamisele enne käesoleva aasta lõppu. Täiendav otsus toetuste maksmise jätkamise osas tehakse sügisesel EMSA volikogu istungil lisaeelarve menetlemise käigus. Haiguse tõttu tõsistesse rahalistesse raskustesse sattunud liikmetel palume esitada EMSA-le põhjendatud toetuse avaldus koos oma osakonna usaldusisiku viseeringuga, võttes arvesse, et enamik liikmeskonnast on töötamas osalise töökoormuse ja töötasuga.

Sünnitoetust võib taotleda kas ema või isa, 12 kuu jooksul lapse sünnist. Kaksikute sünni puhul makstakse toetust kahekordses ulatuses. Avaldusele tuleb lisada perekonnaseisuasutuses registreeritud sünni tõendi koopia.

Matusetoetust võib taotleda 3 kuu jooksul isiku surmast üks tema lähedastest,  üldjuhul 1.ringi sugulane – abikaasa või elukaaslane, vanem või laps. Kui lahkunul pole sugulasi, võime erandkorras toetada ka tuttavat, kes võtab enda kanda matusekulud.

Avaldusele tuleb märkida oma suhe lahkunuga ja lisada perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõendi koopia.

Pikaajalise haiguse, mille kestus on minimaalselt kaks kalendrikuud ja mis ei ole tekkinud vahetult tööõnnetuse tagajärjel, toetus on liikme avalduse ja haiguslehe/vastava tõendi alusel EMSA juhatuse igakordse otsuse alusel, eelarveliste vahendite olemasolul, makstav toetus, mille arvestamise aluseks on haiguse ajaline kestus ja suuruseks 10% liikme ametipalgast (kollektiivlepingu olemasolul vastavuses palgaleppega). Avaldus vastava toetuse saamiseks peab olema esitatud hiljemalt 3 kuu jooksul haigestumise või õnnetusjuhtumi toimumise ajast või 1 kuu jooksul peale haiguslehe lõpetamise kuupäeva. Pikaajalise haiguse toetust makstakse maksimaalselt 4 kalendrikuu ulatuses. 4 kuust pikema pikaajalise haiguse toetuse saamiseks on vaja esitada uus avaldus. Pikaajalise haiguse toetust ei maksta rasedusega seotud töövõimetuse korral.

Seoses töötutoetuste arvu eeldatavalt olulise kasvuga ja juhatuse otsusega 09.juunist, ei kuulu pikaajalise haigustoetuse avaldused suure tõenäosusega rahuldamisele enne käesoleva aasta lõppu. Täiendav otsus toetuste maksmise jätkamise osas tehakse sügisesel EMSA volikogu istungil lisaeelarve menetlemise käigus. Haiguse tõttu tõsistesse rahalistesse raskustesse sattunud liikmetel palume esitada EMSA-le põhjendatud toetuse avaldus koos oma osakonna usaldusisiku viseeringuga, võttes arvesse, et enamik liikmeskonnast on töötamas osalise töökoormuse ja töötasuga.

 

Igal aastal on EMSA liikmetel võimalik taotleda toetust oma laste suvelaagrikulude katteks.
Laagri-ideid leiab Noorsootöö Keskuse vahendusel  . Ka koolide ja spordiklubide korraldatud trennilaagrid on abikõlbulikud.

Meie eelistus ja suurem toetussumma on suunatud merealaseid teadmisi ja oskusi arendavale Noorte Merelaagrile. Aasta-aastalt on merelaager noorte seas üha populaarsem, registreerimine algab 1.jaanuaril ning kohad täituvad tundidega.

Lastelaagri toetuse taotlemiseks ootame avaldusi 1.maist kuni 30. juunini. EMSA-poolse toetussumma maksimaalne suurus selgub peale kõigi avalduste kokkukogumist ja taotlejate arvu kindlakstegemist.
Hilinenud avaldusi arutame septembris  eraldi vastavalt võimalustele!

Toetus makstakse välja peale lapsevanema poolt laagrikulude tasumist tõendava kuludokumendi ja sünnitunnistuse koopia esitamist (sularahatšekk või maksekorraldus). Erandiks on Merelaager, mille korral kanname kinnitatud toetussummad otse laagrile.
Loe Merelaagri broneerimisest ja tingimustest edasi siit

Töötu toetust maksame liikmele, kes on liikmemaksu tasunud vähemalt 2 kuud (alates 23.07.2020 liikmeks astunud liikmed vähemalt 6 kuud) ja kelle töösuhe lõppes temast mitteoleneval põhjusel. Töötu toetust ei saa EMSA liige, kelle töösuhte lõpetamise põhjuseks on töölepingu tingimuste rikkumine või töölepingu korraline ülesütlemine töötaja poolt.

Toetust saab taotleda EMSA liige isikliku avaldusega alatest kolmandast töötuna oldud kalendrikuust. Toetust makstakse 1 kord kuus, 2 kuu jooksul, Töötukassa tõendi alusel. Iga kahe liikmeksoldud kalendriaasta eest pikeneb toetuse saamise õigus 1 kuu võrra maksimaalselt 6 kuuni. Toetuse saamise õigus kehtib ühe kalendriaasta jooksul töötuks jäämise hetkest.

Kui taotleja on olnud ka varem EMSA liige, kuid liikmelisus on vahepeal katkenud, siis eelnevat ametiühingustaaži toetuse maksmisel ei arvestata.

Erandlikke asjaolusid arvestades on EMSA juhatusel õigus teha erandeid töötu toetuse arvestamise korrast.

Töötu toetuse arvestamine

Toetus arvutatakse taotleja viimase kuue kuu keskmise töötasu alusel, võttes arvestuse aluseks 6 kuu liikmemaksude summa vahetult töötuks jäämisele eelnenud perioodil. (6 kuu liikmemaksud jagatakse 6-ga ja korrutatakse 100-ga) ja seda ka juhul, kui taotleja on maksnud liikmemaksu vähem kui 6 kuud.

Töötu toetuse määr ühes kuus on 20% eelpool näidatud viisil arvestatud keskmisest töötasust. Toetusest peetakse kinni tulumaks.

UUS! (23.09.2020) EMSA liige, kes on saanud õiguse jääda vanaduspensionile või kes on jäänud väljatöötatud aastate pensionile ning kelle töösuhe lõppes temast mitteoleneval põhjusel makstakse ühekordset toetust EMSA juhatuse poolt määratud suuruses.

Erakorralise toetuse taotlemiseks tuleb avalduses kirjeldada majandusliku kitsikuse asjaolusid,  lisada olemasolevad kuludokumendid või kulude kalkulatsioon. Oma kitsikust tuleb selgitada usaldusisikule, kes teeb juhatusele ettepaneku erakorralise toetuse maksmiseks.

Osakonna fond koguneb ettevõtte EMSA liikmete poolt tasutud liikmemaksudest, millest kehtiva limiidi ulatuses on liikmetel võimalus kasutada enda soovi kohaselt, näiteks organiseerida ühisüritusi, osta  ühiseks kasutamiseks spordivahendeid või abistada hättasattunud meeskonnakaaslasi.

Fondi vahendite kasutamine peab toetama EMSA põhikirjalisi eesmärke ja suurendama meeskonnavaimu. Vahendite kasutamise tingimusi vaata lähemalt kehtivast toetuste maksmise korrast