PRESSITEADE

Riigikogu menetluses olev töölepingu seaduse muudatus nn. muutuvtunni kokkuleppe näol

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing koos oma liimeskonnaga on täna uudisena avaldatud nn. muutuvtunni kokkulepete põhimõtteline ja kategooriline vastane.

EMSA esimees Jüri Lember: „ Meie igapäevast töösuhete praktikat ja töö eest makstava tasu määra arvestades on meil vara kõikvõimalike muutuvtundide ja paindlike töösuhetega edasi minekuks. Meie töösuhted on niigi piisavalt „paindlikud“. Kuidas saab olla õigustatud 706 eurose kuupalga juures veel mingi muutuvtunni kokkulepe ? Soovitame ikka ka rahvaasemikel, kelle töötasu on 4339 eurot kuus, natukese matsirahva elu-olu endale selgemaks teha.“

Kõnesolev eksperiment, mille Riigikogu õiguskomisjon täna heaks kiitis, loob pretsedendi, milles 784 eurose palgataseme ( 1,2 kordne riiklik alampalk) juures osaajaga töötades, on tööandjal võimalus töötajat survestada tervelt 10% tööaja ja vastavalt töötasu ulatuses, tööd andes või mitte andes ja makstes pelgalt ühekordset tasu. Jah, see on töötajale vabatahtlik ehk nõuab kirjalikku nõusolekut, kas ta tööd vastu võtab või mitte, aga täna kehtiva regulatsiooni juures oli see täpselt samamoodi, ainult tasu tuli ja tuleb täna veel maksta sellisel juhul 1,5 kordselt ehk ületunnitöö tasuna. Ületunnitööna arvesse läinuna oleks töötaja antud kalendrikuul saanud 39 eurot rohkem tasu.

Sisuliselt seadustatakse selle nn.eksperimendiga tööturul võimalus 10% ulatuses tööajast ületunnitöö eest 1,5 kordset tasu mitte maksta. Ja seda toimetuleku koha pealt kõige haavatavama tööjõu osas. Tõsiseid probleeme tekitab see esmalt maakohtades, kus töökohti napib ja tööandjal tekib nüüd reaalne võimalus töötajat survestada.

See ei ole meie tööjõuturu tegelikku arengutaset arvestades adekvaatne lähenemine. Oleksime nõus sellise paindlikkuse eksperimendiga kui töötasu, millelt sellist lähenemist lubatakse, oleks kaks korda kõrgemal tasemel ehk  1500 euro peal.

Jüri Lember, EMSA esimees