Eesti merendussektor annab tööd enam kui 18 000 inimesele

Aastatel 2019–2021 tegutses Eesti merendussektoris keskmiselt 1 700 ettevõtet keskmiselt 18 100 töötajaga, selgub transpordiameti tellimusel valminud meremajanduse aruandest.
Tallinna Sadam teenindab aastas umbes 10 miljonit reisijat, olles sellega üks suurimaid reisisadamaid Euroopas.
Foto: Andras Kralla
Merendussektoris tegutsevad ettevõtted on aastatel 2019-2021 teeninud keskmiselt 6,6 miljardit eurot müügitulu, mis moodustas kogumajanduse müügitulust keskmiselt 7%. Kui analüüsida merendussektori osakaalu müügitulus ettevõtete põhitegevusala alusel, siis moodustas merendussektor aastate lõikes keskmiselt 5%.
“Käesolev uuring annab transpordiametile merendustegevuste tarbeks olulise baasteadmise ja ülevaate, milline on meie meremajanduse seisukord. Ühtlasi on korrektsed ja uuendatud andmed heaks aluseks, et ka teised ametiasutused saaksid toetada ja arendada sinimajanduse suundi ning monitoorida kogu merendussektori heaolu,” ütles transpordiameti peadirektor Priit Sauk.
Ajalooliselt on merenduse traditsioonilisteks valdkondadeks peetud laevandust, sadamate tööd, laevade remonti ja hooldust ning kalandust. Kuigi jätkuvalt võib neid tegevusi pidada põhivaldkondadeks, loetakse merendussektorisse kuuluvateks järjest enam ka nendele valdkondadele teenust pakkuvaid tegevusi (nt ehitus, finants- ja kindlustusteenused, pääste ja ohutus, haridus ja teadus jt) ning uudsetele tööstus- ja tehnoloogialahendustele toetuvaid arendustegevusi (nt meretuulepargid, mehitamata laevade arendamine, efektiivne ressursikasutus jt).
Uuringu koostajad soovitavadki sektori edasise arengu kiirendamiseks töötada välja täiendavad lahendused merendusalase statistika kogumiseks ja ettevõtete määratlemiseks klassifikaatorite põhiselt. Selleks, et lihtsustada merendusalase statistikat kogumist ja analüüsimist, on oluline, et kõik osapooled tõlgendaksid merendussektoriga seonduvaid tegevusalasid sarnaselt, leiavad aruande koostajad. See tähendab, et vaja on defineerida riigi tasandil merendussektorisse kuuluvad tegevusalad.
Oluline on koostöö arendamine erinevate osapoolte vahel ühtlase merendusalase statistika koondamisel ja esitlemisel. Täna takistavad merendussektorist täpse statistilise ülevaate loomist riikliku statistikaga seonduvad piirangud, mille tõttu on merendussektorit käsitlev statistika väga killustunud.
Transpordiamet hankis Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuselt (RAKE) Eesti meremajanduse kaardistuse analüüsi, et teostada ülevaatlik analüüs Eesti sinimajandusest. 28. märtsil 2023 toimus valminud materjali esitlus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, kuhu analüüsi esitlusele olid kutsutud nii teemaga hõlmatud ministeeriumite, asutuste kui ka erialaliitude ja avaliku- ning erasektori esindajad.
Loe pikemalt: https://www.logistikauudised.ee/uudised/2023/03/28/eesti-merendussektor-annab-tood-enam-kui-18-000-inimesele