Mida peab teadma koondamise korral

Mida peaks teadma koondamise korral?

 Töölepingu seaduse (TLS § 89) kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine). Tööandja peab töölepingu ülesütlemisel arvestama võrdse kohtlemise põhimõtet. Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu on tööle jäämise eelisõigus töötajate esindajal ja töötajal, kes kasvatab alla kolmeaastast last.

Koondamise korral peab tööandja töötajale ette teatama, kui töötaja töösuhe tööandja juures on kestnud:

  • Alla ühe tööaasta – vähemalt 15 kalendripäeva;
  • Üks kuni viis tööaastat – vähemalt 30 kalendripäeva;
  • Viis kuni kümme tööaastat – vähemalt 60 kalendripäeva
  • Kümme ja enam tööaastat – vähemalt 90 kalendripäeva.

Tööandja võib koondada töötajaid ka lühema etteteatamisega kui ülalpool toodud. Kui tööandja teatab ülesütlemisest ette vähem, kui seaduses sätestatud on töötajal õigus saada hüvitist ulatuses, mida oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel. Ehk teisisõnu töötajale kompenseeritakse keskmise töötasuga vähem etteteatatud aeg.

Hüvitis

Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses. Hüvitis makstakse välja töölepingu lõppemisel.

Koondatud töötajatele laieneb Töötukassa poolt makstav töötuskindlustus üldistel alustel.

Töötukassast on õigus saada täiendavat kindlustushüvitist koondamise korral neil töötajal, kelle töösuhe tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat. Kindlustushüvitise suurus sõltub tööstaažist:

5-10 aastat – hüvitiseks on ühe kuu keskmine töötasu

üle 10 aasta – hüvitiseks on kahe kuu keskmine töötasu.

Töötukassa arvestab töösuhte pikkust lähtuvalt töötamis registri andmetest. Seega nendel, keda on korra juba koondatud, arvestatakse töösuhet viimase lepingu sõlmimisest.

Hüvitise suurus arvutatakse töötaja üheksa kuu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust töötuskindlustuse andmekogu andmete alusel. Töötaja keskmine ühe kalendripäeva töötasu leitakse viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul selle tööandja poolt töötajale makstud tasude summa jagamisel arvuga 270. Töötaja puhul, kellele on viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud perioodil makstud töötasu lühemal kui üheksakuulisel perioodil, võetakse aluseks tegelikult makstud tasude summa, mis jagatakse töötatud kuude arvu ja 30 korrutisega. Töötamise kuudena võetakse arvesse kuud, mil töötuskindlustuse andmekogu andmete kohaselt on töötajale välja makstud tasusid.

Kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral esitab tööandja töötukassale vormikohase avalduse viie kalendripäeva jooksul töösuhte lõppemisest arvates. Töötaja ise midagi selle hüvitise tegemiseks tegema ei pea.

Töötukassa vaatab tööandja avalduse läbi ja teeb otsuse kindlustushüvitise määramiseks koondamise korral 14 kalendripäeva jooksul avalduse vastuvõtmise päevast arvates. Töötukassa toimetab nimetatud otsuse tööandjale ja töötajale vastavalt avalduses tehtud valikule lihtkirjaga või elektrooniliselt viie kalendripäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Hüvitis makstakse hiljemalt viiendal kalendripäeval arvates otsuse tegemisest töötaja pangakontole Eestis maksja kulul või pangakontole välisriigis saaja kulul, kui välislepinguga ei ole sätestatud teisiti.

EMSA töötutoetus

 Koondamise korral on EMSA liikmel õigus saada EMSA töötu toetust. Toetuse saamise eeltingimus on vähemalt 6 kuu liikmemaksu tasumine. Toetust saab taotleda EMSA liige isikliku avaldusega alates kolmandast töötuina oldud kalendrikuust. Toetust makstakse EMSA liikme isikliku avalduse alusel 2 kuu jooksul, kui ta on töötu ning esitab Töötukassast saadud tõendi. Toetuse saamise õigus kehtib ühe kalendriaasta jooksul töötuks jäämise hetkest.

Töötu toetuse arvestamine

Toetus arvutatakse taotleja viimase kuue kuu keskmise töötasu alusel, võttes arvestuse aluseks töötuks jäämisele vahetult eelnenud perioodi 6 kuu liikmemaksude summa. (6 kuu liikmemaksud jagatakse 6-ga ja korrutatakse 100-ga) ja seda ka juhul, kui taotleja on maksnud liikmemaksu vähem kui 6 kuud.

Töötu toetuse määr ühes kuus on 20% eelpool näidatud viisil arvestatud keskmisest töötasust. Toetusest peetakse kinni tulumaks.

Toetus makstakse välja üks kord kalendrikuus, Töötukassa poolt väljastatud tööotsija staatust kinnitava tõendi alusel.