EMSA täiendatud vastus Tallinki 13.01.2023 kirjale laevadesse

 

SELGITUSED TÖÖTAJATELE seoses 16.01.2023 hoiatusstreigiga

14.01.2023

Head EMSA liikmed laevadel M/L Star, M/L MyStar ja M/L Baltic Queen!

 

Nagu varem teada antud, on Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) kuulutanud välja ja korraldab esmaspäeval 16.jaanuaril 2023 algusega kell 17.30 ühetunnise hoiatusstreigi laevadel M/L Star, M/L MyStar ja M/L Baltic Queen.

EMSA-le on saanud teatavaks, et tööandjad on asunud M/L Star, M/L MyStar ja M/L Baltic Queen töötajaid survestama, et nad ei osaleks selles hoiatusstreigis, ja et tööandjad on selleks saatnud töötajatele juba ka kirjaliku pöördumise, milles alusetult väidab, et see kavandatav hoiatusstreik olevat ebaseaduslik ja seetõttu keelatud ning et selles hoiatusstreigis osalejad rikkuvat oma töölepingust tulenevaid kohustusi. Tööandjad ei ole seejuures pidanud kohatuks esitada selles kirjas töötajatele mitmeid ähvarduse toonis hoiatusi.

Seoses sellega soovib EMSA selgitada ja kinnitada järgnevat:

 • EMSA peab tööandjate poolt töötajatele survestaval ja ähvardaval toonil eksitavalt alusetute väidete esitamist äärmiselt kahetsusväärseks ja ebaeetiliseks;
 • Kavandatav 16.01.2023 hoiatusstreik ei ole ebaseaduslik ja puudub ka õiguslik alus selle hoiatusstreigi ebaseaduslikuks tunnistamiseks. Seejuures ei ole 16.01.2023 hoiatusstreik ebaseaduslik ja seda hoiatusstreiki saa antud juhul ka ebaseaduslikuks tunnistada ühelgi neist alustest, mida tööandjad on oma kirjalikus pöördumises esitanud;
 • EMSA on kollektiivlepingu 12.01.2023 avaldusega üles öelnud järgides seaduses ettenähtud etteteatamistähtaega selliselt, et kollektiivlepingu kehtivuse viimane päev on 13.07.2023. Sellekohane ülesütlemisavaldus on tehtud ja tööandjatele saadetud 12.01.2023;
 • Tulenevalt kollektiivlepingu seaduse (KLS) § 11 lg-st 5 on töörahu pidamise kohustus lõppenud alates sellest 12.01.2023 toimunud ülesütlemisest teatamisest. KLS § 11 lg 5 neljandas lauses on sätestatud: Alates kollektiivlepingu ülesütlemisest teatamisest lõpeb kollektiivlepingust tulenev töörahu pidamise kohustus;
 • Arvestades ülaltoodut on eksitav ja ka mitteasjakohane tööandjate väide, et töörahu kehtivuse ajal on streigid keelatud. Töörahu pidamise kohustus enam ei kehti (on juba lõppenud);
 • Riikliku lepitaja menetluses olev lepitusmenetlus ei ole takistuseks hoiatusstreigi korraldamisele. 16.01.2023 hoiatusstreik ei ole keelatud;
 • Asjaolu, et tööandjate ja EMSA vahel tekkinud lahkarvamuste tõttu on pöördutud riikliku lepitaja poole ja et lepitusmenetlus ei ole veel lõppenud, ei muuda kavandatavat hoiatusstreiki keelatuks ega ka ebaseaduslikuks. Hoiatusstreiki võib korraldada igal ajal, sealhulgas palgaläbirääkimiste käigule surve avaldamiseks;
 • EMSA-le teadaolevalt ei ole ka ühegi kohtulahendiga kavandatavat 16.01.2023 hoiatusstreiki keelatud ega ka ebaseaduslikuks tunnistatud;
 • Kordame varem selgitatut, et 01.2023 hoiatusstreik on merel ja reisis asuval alusel piiratud reisijaid teenindavate osakondadega ja ei hõlma laeva käitamise, lasti ning reisijate turvalisusega seotud laevapere liikmeid, v.a. ml Baltic Queen,mis seisab Tallinna kai ääres. Ml Baltic Queen ei ole lubatud streigist osa võtta vaid korralisel vahiteenistusel. Hoiatusstreigis osalemine on vabatahtlik ja hoiatusstreigi ajal, välja arvatud laeva või selle reisijaid või lasti ohustavate häda- ja avariiolukordade ajal, alluvad hoiatusstreigis osalevad laevapere liikmed 16.jaanuaril 2023 ajavahemikul 17.30 kuni 18.30 hoiatusstreigi juhile Jüri Lemberile või tema kirjaliku korralduse alusel laevapere hulgast määratud isikule
 • Eelpool nimetatud reisijaid teenindavate osakondade töötajate 16.01.2023 hoiatusstreigis osalemist ei saa ega ka tohi lugeda töökohustuste rikkumiseks ja ka mis tahes sellega seonduvad tööandjate hoiatused, millest on tööandjate kirjalikus pöördumises kirjutatud, ei oma õiguslikke tagajärgi. Niisamuti on ainetu tööandjate kirjalikus pöördumises väidetu, et tööandjad fikseerivad kahju tekitavad isikud. Tööandjatel puudub alus nõuda kahju hüvitamist 16.01.2023 hoiatusstreigis osalevatelt reisijaid teenindavate osakondade töötajatelt hoiatusstreigis osalemise tõttu;
 • Tööandjatel puudub alus takistada 16.01.2023 hoiatusstreigis osaleda soovivatel reisijaid teenindavate osakondade töötajatel selles hoiatusstreigis osaleda ja puudub ka õigus neid hoiatusstreigis osalevaid töötajaid hoiatusstreigis osalemise tõttu mis tahes viisil sanktsioneerida või ka tööalaselt ahistada;
 • EMSA on seisnud nii läbirääkimistel kui ka tekkinud kollektiivses töötülis eranditult töötajate parimate huvide eest ja teeb seda ka edaspidi. Palgarääkimised on jooksnud ummikusse mitte EMSA süül, vaid tööandjate soovimatuse tõttu arvestada palgatõusu tingimuste puhul elukalliduse tõusuga piisaval määral. Seejuures ei ole tööandjad esitanud EMSA-le kolme kuu jooksul ühtki veenvat argumenti, mis oleks kinnitanud tööandjate võimetust töötajate huvides esitatud palganõudmisi rahuldada.
  Hoiatusstreigiga seotud asjaolude ja tegevuste täpsem kirjeldus saadetakse laevade usaldus- ja tugiisikutele hiljemalt esmaspäeval 16.01.2023 kell 14.00. Vältimaks arusaamatusi hoiatusstreigi toimumise ajal loodame selle saada kooskõlastatud tööandjaga.

EMSA palub mitte alluda hoiatusstreigi murdmiseks tööandjate poolt alustatud kohatule survestamistegevusele!

Lugupidamisega                        Jüri Lember

EMSA esimees, 16.01.2023 hoiatusstreigi juht