Ukraina valitsus ründab EL-i kandideerimise ajal töötajate õigusi ja ametiühinguid

https://www.etf-europe.org/eu-must-act-to-protect-workers-rights-in-ukraine/

Pidades silmas Ukraina kandideerimist ELi, kutsuvad ETF ja ITF Euroopa Komisjoni üles sundima Ukrainat tagasi võtma seadused, mis võtavad Ukraina töötajatelt nende kollektiivsed õigused ja sotsiaalkaitse:

19 juulil võttis Ukraina parlament vastu seaduse, mis diskrimineerib alla 250 töötajaga organisatsioonide töötajaid ja jätab nad ilma töökaitsest, sealhulgas kollektiivsetest tööõigustest.

15 märtsil 2022 vastu võetud seadus “Sõjaseisukorras töösuhete korralduse kohta” annab tööandjale õiguse kollektiivlepingud peatada ning jätab töötajalt vallandamise korral ametiühinguesindus- ja kaitseõiguse.

Kuigi nii ETF kui ka ITF tervitavad hiljutist otsust anda Ukrainale ELi kandidaatriigi staatus, oleme šokeeritud nendest hiljutistest seadusandlikest arengutest Ukrainas töösuhete valdkonnas.

Need seadused on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, mis on nüüd Euroopa põhiseaduse lepingu II osa ja mis hõlmab mitmeid ametiühingute põhiõigusi.

ETF ja ITF on kirjutanud Euroopa Komisjoni ametnikele, kutsudes üles viivitamatult tegutsema ja ELi rõhutama Ukrainaga peetavatel ühinemisläbirääkimistel sotsiaalse dialoogi tähtsust.

ETF-ITF-i kirjaga saate tutvuda siin: https://www.etf-europe.org/resource/attacks-on-trade-unions-in-ukraine/