Avalik pöördumine: Ametiühingud ja kutseliidud on sooduspensionide kaotamise eelnõu vastu

  1. detsembril sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo poolt kooskõlastusringile saadetud soodustingimustel vanaduspensionide seaduse (SVPS) ja väljateenitud aastate pensionide seaduse (VAPS) ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu eirab ametiühingute hinnangul rahvusvahelisi ja ka Eestis juurdunud sotsiaaldialoogi praktikaid ning on vastuolus nii Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonide kui Euroopa Nõukogu sotsiaalkindlustuskoodeksiga.

Selleks, et tekkinud pingeid leevendada ning konstruktiivselt ja tööturu osapooli arvestavalt eelnõuga edasi liikuda, palume tungivalt ministrilt kolmepoolsete läbirääkimiste algatamist hiljemalt 20. jaanuaril.

Sotsiaalministeeriumi eelnõu eesmärgiks on kaotada Eesti Vabariigis soodustingimustel ja väljateenitud aastate alusel võimaldatavad pensionid. See saab puudutama mitmetel elualadel ning ametites töötavaid pühendunud professionaale. Peamiselt just rasket ja sageli tänamatut tööd tegevaid inimesi, kellede panuseta oleks tänase ja tuleviku heaoluühiskonna ning majanduse toimimine mõeldamatu.

Käesoleva aasta jooksul on erinevad ametiühingud kohtunud mitmeid kordi aruteludeks ministri ja ministeeriumi asekantsleriga ning esitanud omapoolseid ettepanekuid. Valminud seaduseelnõus on aga kõik töötajate jaoks olulised ettepanekud jäetud arvestamata. Eelnõust ei leia märksõnu nagu karjäärivahetusprogramm, terviserisk ja kutsehaigused, ülemineku-sissetulek, tööandjapension ehk pensioni kolmas sammas, rohepöördega seotud erisused. Need on kõik läbi arutamata, arvesse võtmata ja seega seaduste muutmise eelnõust väljas.

Kuna ametiühingute ettepanekuid ei ole eelnõus arvesse võetud, ei ole meil võimalik esitatud kujul eelnõud kooskõlastada. Vaatamata sellele nõustume, et seaduse kaasajastamine on vajalik ning näeme potentsiaali ka selle sisus kokkuleppele jõuda. Seda ei saa teha ainult riigi ja tööandjate huvisid silmas pidades ning eirates töötajate arvamusi, keda seadus otseselt puudutab. Nõuame kohest kolmepoolsete läbirääkimiste alustamist ühiste seisukohtade välja töötamiseks.

Tänaseks on pensioniiga juba tõusnud ja tõuseb edasi. See mõjutab ametialasid väga erinevalt. Vajalik on luua tööõnnetus-kutsehaiguse toetuse süsteem ning muud töötajate pikaajalist konkurentsivõimet toetavad abinõud. Soovime säilitada ühiskonnas sotsiaalsete garantiide järjepidevuse ja nõuame tasakaalu riigi poolt ohutu töökeskkonna tagamisel.

Olukord tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitamisel ei vastaks ILO 1952. aasta konventsioonist nr 102 ja Euroopa Nõukogu Sotsiaalkindlustuskoodeksist tulenevatele miinimumnõuetele, isegi kui Eesti loeks end arengumaaks.

Allkirjastajad:

Eesti Ametiühingute Keskliit

Eesti Ajakirjanike Liit

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit

Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing

Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit

Eesti Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit

Eesti Raudteelaste Ametiühing

Eesti Teatriliit

Eesti Näitlejate Liit

Rahvusooper Estonia

Eesti Metsatöötajate Ametiühing

Eesti Balletiliit

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing

Eesti Lennujuhtide Assotsiatsioon

PRO ametiühing

Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühing

Keemikute Ametiühing

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO