EMSA arvamus Euroopa Komisjoni säästva ja aruka liikuvuse strateegiale.

 

Yana Laurand

Nõunik                                                                                              Meie: 27.01.2021 nr 2-4

EL ja rahvusvahelise koostöö osakond

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 

Eelmine 2020. aasta on olnud transpordisektorile ja selle töötajate jaoks äärmiselt keeruline aasta. Kahjuks mainitakse COVID-19 pandeemia mõju transporditöötajatele strateegias väga põgusalt, samas kui väga paljud neist kaotasid lukustusmeetmete tõttu töökoha ning tuhanded teised on koormatud lisatööga, mis on kodust eemal või on nad avatud terviseriskidele.

Toetame Komisjoni lubadust kaaluda töötajate töötingimuste õigusraamistiku tugevdamist ning soovi sotsiaalseid õigusi rohkem selgitada ja jõustada. Samas on strateegiale lisatud tegevuskavas ebapiisavalt üksikasju selle kohta, kuidas seda kohustust ellu kavatsetakse viia.

Meretranspordi osas on praguse hetkeseisu kirjeldus asjakohane. Strateegiale lisatud tegevuskavas nimetatud algatused ei taga meie hinnangul esile toodud probleemide lahendumist. Tõsiste väljakutsete, EL-i meremeeste arvu vähenemise ja sadamasektori ebaausa konkurentsi probleemi, peaks lahendama selgesõnaliste sotsiaalsete tingimuste sätestamise kaudu, mis lisatakse konsortsiumide grupierandi määrusele ja merendusalase riigiabi suunistele.

Strateegias korratakse pikaajalist eesmärki edendada ühelt transpordiliigilt teisele üleminekut. Paraku pole strateegias kindlaks tehtud põhjust, miks varasemaid eesmärke ei ole saavutatud.  Strateegia ei käsitle seega kahjuks töö- ja sotsiaalkulude vältimise probleemi elimineerimist liikmesriikides. Seeläbi kunstlikult madalad transpordikulud moonutavad ettevõtete vahelist õiglast konkurentsi ja kokkuhoid töötajate sotsiaaltagatistelt loob ning süvendab probleeme mitmetes seotud valdkondades, ennekõike sotsiaal-ja töötuskindlutuses.

Komisjon tunnistab õigesti, et automatiseerimine ja digitaliseerimine transpordisektoris tekitab märkimisväärse arvu ohustatud töökohti, samas kui teised töökohad mutuuvad. Oleme seisukohal, et uute tehnoloogiate kasutuselevõtt peaks eelkõige põhinema inimkesksel lähenemisviisil. Strateegias puuduvad viited digitaliseerimise ja automatiseerimise sotsiaalsetele aspektidele, nagu algoritmjuhtimise mõju töötajatele või vastutusega seotud küsimused.

Uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga peaks kaasnema riskihindamine mõju osas töötingimustele. Uute tehnoloogiate väljatöötamise ja rakendamise riikliku rahastamise ja kaasrahastamise üheks tingimuseks peaks olema ka sotsiaalse mõju hindamine. Seetõttu on oluline kaasata töötajad ja neid esindavad ametiühingud struktureeritud dialoogi juba  varajases etapis. Kollektiivläbirääkimised on õige vahend õiglase ülemineku ja turvaliste töökohtade tagamiseks. Komisjoni ja liikmesriikide ülesanne peaks olema laiahaardelise ja ambitsioonika strateegia kaudu aktiivselt edendada ja toetada kollektiivläbrääkimisi transpordisektoris.

Transpordiliikide massiline üleminek ühelt liigilt teisele toob paratamatult kaasa töökohtade kadumise. Seetõttu tuleb paika panna õiglase ülemineku praktikad, mille väljatöötamisse on täielikult kaasatud ka sotsiaalpartnerid. Need praktikad peaksid tagama tööhõive, töötasu ja töötingimuste säilimise või parandamise.

Meeldiv on näha, et Komisjon kavatseb kohaldada võrdõiguslikkuse laiendamist ka transpordiga seotud poliitilistele algatustele. Kuid taaskord ei sisalda tegevusskava  kontreetseid meemeid selle kohta, kuidas kõrvaldada need tõkked, mis muudavad transpordisektori naiste jaoks ebaatraktiivseks.

 

Kaia Vask

EMSA peasekretär

/allkirjastatud digitaalselt/