EMSA uudised jaanuar-veebruar

EMSA nõuab kollektiivlepingu ümbersõlmimist Eesti äriühingule kuuluva laeva osas.

ITF inspektor Jaanus Kuiv saatis kirja Londoni ITF kontorisse, milles sisaldub taotlus anda kollektiivlepingu sõlmimise õigus laevale, mida opereerib AS Graanul Invest. Kuna laevaomanik firma, operaatorfirma ja kasusaaja firma on Eestis registreeritud ning lähtuvalt ITF-i põhimõtetest, kuulub läbirääkimisõigus laeva omanikriigi ametiühingule.
Hetkel on laevale sõlmitud kollektiivleping Portugali ametiühingu Fesmar poolt. Enne lepingu sõlmimist ei konsulteeritud EMSA.

EMSA ei nõustu kolmandate riikide meremeeste massilise koolitamise ja diplomite väljastamise uuringu seisukohtadega

Kõnesoleva uuringu tellimise ajendiks oli eramerekooli Reval kui tellija soov saada vastused seonduvatele riskidele, mis kaasnevad kolmandate riikide kodanike, võimalikule massilise e-residentsuse võimaldamisele, meresõidudiplomite dubleerivale väljastamisele Eesti Vabariigi ametiasutuste poolt ning nende koolitamisele laevaohvitseride täiendkoolituse valdkonnas Eesti koolitusasutustes. Uuringus väidetakse, et mõju Eesti meremeeste lokaalsele tööturule kolmandate riikide meremeeskonna poolt, täpsemalt palgatasemele, on väheoluline, põhineb ebamäärasel ja täpsustamata allikatel ehk uuringus nimetatud „praegu kättesaadaval informatsioonil“.
EMSA ei nõustu uuringu seisukohtadega ja esitas vastavasisulise märgukirja majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumile.

8.02.2022 EMSA juhatuses räägitust.

Soodustingimustel ja väljateenitud aastate pensionite reform. EMSA saatis koos Laevaomanike liidu, Mereakadeemia ja Merendusnõukojaga Sotsiaalministeeriumile, Tööandjate Keskliidule ja Ametiühingute Keskliidule seisukoha reformi osas. Hiljem ühines selle kirjaga ka Meremeeste Liit.

Välismaalaste seaduse muutmine.

Siseministeeriumil on soov lubada kolmandate riikide meremehi kaubalaevadele tööle ilma igasuguste piiranguteta. Reisilaevadel on selle kava kohaselt kolmandate riikide kodanike vajalik järgida ainult töötasu nõuet. Rannasõidus peaks olema lisaks töötasu nõudele, meremehel ka elamisluba. EMSA seisukoht toimunud koosolekul oli, et kaubalaevade puhul tuleks kuulutada register mugavuslipu registriks ning siis võiks seal ilma piiranguteta töötada. Regulaarliinidel ja reisilaevadel töötavatele kolmandate riikide kodanikele peaksid rakenduma kõik välismaalastele kehtivad nõuded.

Tallink – EMSA sõlmis kompromisslepingu Tallinkiga, millega lükkasime 1. jaanuaril toimuva pidanud palgatõusu 1. juunile. Perioodil 01.10-31.05 tõusevad palgad kõikidel 3%. Juhul kui reisijate arv Eestist väljuvatel liinidel ületab 350000 reisijat, siis jõustub kollektiivlepingu järgne palgatase järgnevast kuust. Vastutasuks saime tööandjaga must-valge kokkuleppe, et kuni mai kuu lõpuni ei koondata töötajaid, kes olid tööle võetud enne 01.01.2022 ega ei rakendata osalist tööaega ega ka ei koondata. Alates juunist jätkub osalise tööaja rakendamise keeld kuni 2022. aasta lõpuni. Tallinki palgatoetus. Kuna EMSA leppis tööandjaga kokku kahe kuu võrra pikema palga vähendamise kui usaldusisikud algselt nõus olid, siis tegi Jüri Lember juhatusele ettepaneku kompenseerida EMSA liikmetele kahe kuu palgatõusu vahe. Juhatus otsustas maksta OÜ HT Laevateenindus ja OÜ Hansaliin töötavatele EMSA liikmetele ühekordset toetust, mille suuruseks on 2% EMSA liikme töötasust 2022.a jaanuari ja veebruari kuus. Toetuse suuruse arvutamise aluseks on toetuse saaja poolt jaanuari ja veebruari kuus EMSA-le makstud ametiühingut liikmemaks, mis korrutatakse kahega.Toetusi hakatakse välja maksma 2022. aasta märtsi kuus.

Miinimumpalga direktiiv – EMSA saatis Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimehele Siim Kallasele, Sotsiaalministeeriumisse Tanel Kiigele pöördumise, milles juhtisime tähelepanu asjaolule, et Euroopa Nõukogu soov kasutada meremeeste miinimumpalga kehtestamisel ILO mehhanismi ei ole aktsepteeritav lähenemine, sest ILO madruse alampalga kehtestamise protseduuri näol ei ole tegemist kollektiivlepingu läbirääkimistega.

EMSA suvepäevadest Hannes Roosaar tutvustas EMSA 2022. aasta suvepäevade kava. Planeeritud kahe päevane reis Abrukale. Kuupäevadeks oleks: 4-5.08.2022 ja 18-19.08.2022. Maksumus 90-91 eurot osaleja kohta. Osalejate arv kuni 55 inimest. EMSA liikme osalustasu 25 eurot. Mitte liikmel osalustasu 50 eurot. Eelarves suvepäevade korraldamiseks vahendeid ei ole planeeritud, seega on vajalik muuta eelarvet.

Euroopa Transporditöötajate Föderatsioomi nominatsioonid

ETF-i kongress toimub 24-27 mai Budapestis. Jüri Lember tegi ettepaneku nimetada kongressi delegaadiks Kaia Vask ja dokkerite sektsiooni esindajaks Aleksander Meier.
Kongressil kinnitatakse Balti regiooni ETF-i juhatuse kohad. Varasema kokkuleppe kohaselt peaks üks esindaja olema Lätist ja teine Eestist. Kandidaadi leidmise ja kooskõlastamisega tegeletakse edasi.

Merehariduse rahastamisest Eestis-kokkuvõte kirjast haridusministrile

18.02.21 lähetasid EMSA, Merendusnõukoda ja Meremeeste Liit ühise pöördumise haridusministrile. Mureks merehariduse alarahastamine.
Alarahastamise olukorras on ülikool sunnitud mitmeid sh. õppetegevusega seotud arendusi ära jätma ja näiteks õppekavasid sulgema ja peaerialade õpetamise lõpetama. Seda ka Mereakadeemias kui ainukeses vastava valdkonna õppeasutuses Eestis. Kuna ka Tallinna Tehnikaülikooli kui terviku rahastamine on problemaatiline, siis mitmed Mereakadeemia poolsed uute õppekavade taotlused on ülikooli tasemel järjepidevalt tagasi lükatud. Kokkuvõttes leiti, et. kogu merehariduse ja kõrghariduse, seeläbi ka teadus-arendustegevuse rahastamine vajab pakiliselt täiendavat ressurssi ja vajalik on sõlmida eraldi kokkulepe merehariduse edendamise osas TTÜ halduslepingu sees. Pakkusime ka oma abi ja meil on ideid, kuidas konsolideerida mereharidust kutseõppe ja kõrgharidusõppe kontekstis, edendada merendussektorile vajalikku teadus-arendustegevust ning leida lisarahastust. https://emsa.ee/2022/02/28/merehariduse-rahastamisest-eestis-avalik-kiri-haridusministrile/