Mida saab teha, et töökohal stressi ennetada?

Mida saab teha, et töökohal stressi ennetada?

https://tooelu.ee/et/uudised/241/vaimne-tervis-toostress

  • Seaduse kohaselt https://www.riigiteataja.ee/akt/112062018006 tuleb tööandjal selgitada välja töökoha psühhosotsiaalsed ohutegurid ning seejärel nendega tegeleda*. Et erinevates firmades võib eri ametipositsioonidel või töölõikudes korraga esineda kuni 120 psühhosotsiaalset ohutegurit, mis töötajaid mõjutavad, on oluline leida spetsialist, kes oskaks neid tööstressoreid hinnata. Seejärel saab kavandada ja rakendada vajalikke sekkumisi stressi leevendamiseks.
  • Leppige kokku, millised on organisatsioonis hea suhtluse ja üksteise toetamise tavad kolleegide vahel. Kirjutasime neist lähemalt ühes varasemas tervisekalendri postituses https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tookohal/tervisekalender-2021/tervisekalendri-2016-teemad/oktoober .
  • Pakkuge suurema stressi ja läbipõlemise riskiga töötajatele välja- ja täiendõpet psühholoogiliste ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks, teenindamisoskuste treenimiseks vms. Nii aitate ära hoida väärtuslike töötajate töövõime vähenemist.
  • Püüdke taastada stressist ja läbipõlemisest kahjustatud töötajate töövõime ja elukvaliteet, pakkudes soodsamat töörežiimi või kasutades professionaalide abi nõustamisel või teraapias.

* Psühhosotsiaalsed ohutegurid on õnnetus- või vägivallaohuga töö, ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mittevastav töö, pikaajaline töötamine üksinda ja monotoonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud tegurid, mis võivad mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi.